สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในอดีตมีการใช้พืชสมุนไพรโดยการเก็บจากธรรมชาติ แต่กลับไม่มีการปลูกทดแทน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้จำนวนพืชสมุนไพรมีน้อยลง และยิ่งในปัจจุบันความต้องการในการใช้พืชสมุนไพรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรและเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจึงมีความสำคัญอย่างมาก พืชสมุนไพรสามารถขยายพันธุ์ได้แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ เช่น การเพาะจากเมล็ด    การแยกหน่อหรือกอ การปักชำ การตอนกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น รวมไปถึงการปลูก ซึ่งเป็นการนำส่วนต่างๆ ของพืช ใส่ลงในดินหรือวัสดุปลูก การปลูกสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การปลูกด้วยเมล็ด การปลูกด้วยหัว การปลูกด้วยหน่อหรือเหง้า การปลูกด้วยไหล การปลูกด้วยจุก การปลูกด้วยใบ และการปลูกด้วยราก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน

ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการขยายพันธุ์และการปลูกพืชสมุนไพรได้

2. นักเรียนทราบวิธีการขยายพันธุ์และการปลูกพืชสมุนไพร

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถเลือกวิธีการขยายพันธุ์และการปลูกได้เหมาะสมกับพืชสมุนไพรแต่ละชนิด

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. ทำใบงานที่ 1 เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพร

3. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม การทำงาน

เครื่องมือ

1. แบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน

2. ใบงานที่ 1 เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพร

 

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ผักสามัญประจำบ้าน
ชั่วโมง ผักสามัญประจำบ้าน
เรื่อง วิธีการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร 26 ธ.ค. 65 (ใบงาน และใบความรู้)