สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       อาหารไทย เป็นอาหารประจำชองประเทศไทย ที่ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในเขตประเทศไทยนำวัตถุดิบที่หาได้หรือที่มีอยู่ในบริเวณนั้นมาหุงต้มเพื่อใช้เป็นอาหาร และได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทยและยอมรับเป็นอาหารประจำชาติไทยในที่สุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ง 1.1 ม. 2/1 อภิปรายขั้นตอน การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

      ง 1.1 ม. 2/2 ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

      ง 1.1 ม. 2/3 อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนอธิบายลักษณะของอาหารไทย 4 ภาค ได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนปฏิบัติอาหารไทย 4 ภาค ได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. การทำใบงานที่ 1

3. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม การทำงาน

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตพฤติกรรม

2. แบบประเมินใบงานที่ 1

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารไทย
ชั่วโมง อาหารไทย
เรื่อง ปฏิบัติอาหารไทย 4 ภาค 28 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)