สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การจัดตกแต่งจานอาหารมีความสำคัญมากเพราะจะช่วยให้อาหารนั้นเพิ่มมูลค่าและมองดูน่ารับประทาน โดยนำหลักองค์ประกอบศิลป์มาจัดวางให้ถูกต้องและดูสวยงาม ทำให้เกิด ความสมดุล (balance) มีสัดส่วนที่ดี(proportion) มีจังหวะ (rhythm) เอกภาพ (unity) มีความกลมกลืน (harmony) มีการเน้น (emhasis) จุดเด่น (focal point)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ง 1.1 ม. 2/1 อภิปรายขั้นตอน การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

      ง 1.1 ม. 2/2 ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

      ง 1.1 ม. 2/3 อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนวิเคราะห์หลักในการจัดตกแต่งจานอาหารได้

2. นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของการจัดตกแต่งจานอาหารได้

3. นักเรียนเขียนแผนที่ความคิด เรื่อง การจัดตกแต่งจานอาหารได้

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. การทำใบงานที่ 1

3. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม การทำงาน

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตพฤติกรรม

2. แบบประเมินใบงานที่ 1

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารไทย
ชั่วโมง อาหารไทย
เรื่อง การจัดตกแต่งจานอาหาร 14 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)