สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหิน เป็นกระบวนการที่ทําให้หินผุพังลงเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมี

ของหินการผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเกิดปฏิกิริยาเคมีชนิดของดิน หิน แร่และตะกอนต่างๆการกระทําของน้ำ

สิ่งมีชีวิตอุณหภูมิของอากาศ รวมถึงระยะเวลาการผุพังอยู่กับที่ทางเคมีทําให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ทําให้หินมีลักษณะ สีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ทําให้เกิดภูมิลักษณ์แบบคาสต์ทําให้เกิดหลุมยุบ รวมถึงถ้ำใต้ดิน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 3.2 ม.2/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินจากแบบจําลอง

          2. บอกปัจจัยที่ทําให้หินเกิดการผุพังอยู่กับที่ทางเคมี

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ด้านความรู้ 

          ประเมินจาก

1. การบันทึกผลการทํากิจกรรม การตอบคําถามท้ายกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการ ผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหิน โดยอาศัยปัจจัยจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีและผลของการผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินที่ทําให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในใบงานที่ 1

เครื่องมือ

-ใบกิจกรรมที่ 1 การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินเกิดขึ้นได้อย่างไร

- ใบงานที่ 1 การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินเกิดขึ้นได้อย่างไร

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหิน (1) 10 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)