สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสื้อผ้าที่เรานำมาสวมใส่กันทุกวันนี้  มีเนื้อผ้าที่ผลิตมาจากเส้นใยที่หลากหลาย กว่าจะได้เส้นใยนั้นต้องผ่านกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันไปแล้วนำมาทอเป็นผืนผ้าขนาดที่ต้องการก่อนที่จะนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า  ซึ่งเส้นใยที่จะทำผ้านั้นได้มาจากธรรมชาติหรือการสังเคราะห์ขึ้นมาเอง  มีคุณสมบัติที่ต่างกันไป จึงนำมาใช้ประโยชน์ที่ต่างกัน 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง.1.1 ม.1/1 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน

ง.1.1 ม.1/2 ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน ด้วยความเสียสละ

ง.1.1 ม.1/3 ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนอธิบายวิธีการขจัดรอยเปื้อนได้

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนเลือกวิธีการขจัดรอยเปื้อนได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. การสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. การทำใบงาน

เครื่องมือ

1. การสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. แบประเมินใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ชั่วโมง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
เรื่อง การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า 25 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)