สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ประเภทของงานทัศนศิลป์
2. อาชีพทางทัศนศิลป์

3. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพททางทัศนศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม. 3/10 ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ
ศ 1.2 ม. 3/1 ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนสามารถตอบคำถามอาชีพทางทัศนศิลป์

ด้านทักษะและกระบวนการ
1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณสมบัติและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทางทัศนศิลป์
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. การประเมิน ชิ้นงาน ผลงาน
เครื่องมือ
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. แบบประเมิน ชิ้นงาน ผลงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบลวดลายฝาท่อ
ชั่วโมง อาชีพทางทัศนศิลป์
เรื่อง อาชีพทางทัศนศิลป์ 3 พ.ย. 65