สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักฐานที่สนับสนุน เช่น พุน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงและมีความดันให้น้ำพุขึ้นมาที่ผิวโลก มีสถานะของเหลว หรือหลักฐานจากการขุดเจาะสำรวจภายในโลก การระเบิดของภูเขาไฟรวมถึงลักษณะของแมกมาและลาวา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 3.2 ม.2/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. อธิบายลักษณะโครงสร้างภายในโลกที่แบ่งตามองค์ประกอบทางเคมีจากแบบจำลอง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ด้านความรู้ 

1. การบันทึกผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำพุร้อน ในใบงานที่ 1

2. การบันทึกผลการอภิปรายเกี่ยวกับหลักฐานที่ช่วยสนับสนุนว่าภายในโลกมีลักษณะเป็นอย่างไร ในใบงานที่ 2

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          ประเมินจาก

1.การตีความหมายข้อมูลจากการรวมรวมข้อมูลได้ด้วยตนเองหรือจากการชี้แนะของครูได้ว่ามีหลักฐานต่าง ๆ ที่สนับสนุนเกี่ยวกับอุณหภูมิ ความดัน และสถานะของสสารในโครงสร้างภายในโลก

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

ประเมินจาก

1.​ การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความรอบคอบ ความละเอียดถี่ถ้วนในการทำกิจกรรม การวางแผนการทำกิจกรรม การตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องมือก่อนและหลังทำกิจกรรม การทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.​ การนำหลักฐานหรือข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาใช้สนับสนุนการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะอุณหภูมิ ความดัน และสถานะของสสารในโครงสร้างภายในโลกได้อย่างมีเหตุและผล

 

เครื่องมือ

- ใบงานที่ 1 พุน้ำร้อนข้อมูลแหล่งพุน้ำร้อน กรมทรัพยากรธรณี

- ใบความรู้ที่ 1 หลักฐานที่ช่วยสนับสนุนว่าภายในโลกมีลักษณะเป็นอย่างไร

- ใบงานที่ 2 หลักฐานที่ช่วยสนับสนุนว่าภายในโลกมีลักษณะเป็นอย่างไร

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง โครงสร้างภายในโลก (1) 3 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)