สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. หลักการออกแบบในงานทัศนศิลป์
2.  หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่ศิลปินนิยมใช้ 5 ข้อ ได้แก่ เอกภาพ ความกลมกลืน ความสมดุล จุดเด่น และความขัดแย้ง
3.  หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์สำหรับนำไปใช้สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม. 1/2 ระบุ และบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุล
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนสามารถระบุหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ได้

2. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบวิธีการออกแบบงานทัศนศิลป์แต่ละด้านได้    

3. นักเรียนเห็นความแตกต่างระหว่างศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์     

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย (การตรงเวลา)

2. ใฝ่เรียนรู้ (ความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการเรียน)

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือ
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์
เรื่อง หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ 2 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)