สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การถนอมอาหารจัดเป็นวิธีการหนึ่งของการเก็บรักษาอาหารให้สามารถรับประทานได้นานขึ้น เป็นการป้องกันและยับยั้งการทำงานของจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้อาหารเน่าเสีย โดยต้องเลือกวิธีการถนอมอาหารที่เหมาะสมกับชนิดของอาหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม. 3/1 อภิปรายขั้นตอน การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ง 1.1 ม. 3/2 ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ง 1.1 ม. 3/3 อภิปรายการทำงาน โดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้

1. นักเรียนบอกความหมายและประโยชน์ของการถนอมอาหารได้

2. นักเรียนจำแนกประเภทของการถนอมอาหารได้

3. นักเรียนเลือกวิธีการถนอมอาหารที่เหมาะสมกับวัตถุดิบได้

ด้านทักษะกระบวนการ

-

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. นักเรียนความสามารถในการสื่อสาร

2. นักเรียนความสามารถในการคิด

3. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา

4. นักเรียนความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน และการทำกิจกรรม

3. ใบงาน เรื่อง การถนอมอาหาร

เครื่องมือ

1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. แบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน

3. แบบประเมินใบงานกิจกรรม เรื่อง การถนอมอาหาร

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถนอมอาหาร
ชั่วโมง การถนอมอาหาร
เรื่อง การถนอมอาหาร 1 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)