สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สถานการณ์การเจ็บป่วยและการตายของคนไทยในปัจจุบัน

สถานการณ์การเจ็บป่วยของคนไทย

สถานการณ์การตายของคนไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 ม.3/2 เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนบอกสถานการณ์การเจ็บป่วยของคนไทยได้ถูกต้อง

2. นักเรียนบอกสถานการณ์การตายของคนไทยได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ  

1. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์การเจ็บป่วยของคนไทยได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์การตายของคนไทย          ได้ถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถนำข้อมูลสถานการณ์การเจ็บป่วยและการตายของคนไทยมาเสนอแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาในบทบาทอาชีพได้ถูกต้องเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและแนะนำผู้อื่นให้เห็นถึงความสำคัญในสถานการณ์การเจ็บป่วยและการตายของคนไทยได้ถูกต้องเหมาะสม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญญา

 

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

2. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการ เจ็บป่วยและการตายของคนไทย
ชั่วโมง สถานการณ์การเจ็บป่วยและการตายของคนไทยในปัจจุบัน
เรื่อง สถานการณ์การเจ็บป่วยและการตายของคนไทยในปัจจุบัน 1 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)