สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัตถุต่าง ๆ ทำจากวัสดุ วัสดุมีหลายชนิด เช่น ผ้า แก้ว  โลหะ ยาง พลาสติก หิน กระดาษ อิฐ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.1  ป.1/1 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิด ประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์

 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

- บอกวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- สังเกตวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ

- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ประเด็นการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ

   - บอกวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

แบบประเมินความรู้

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ด้านทักษะ/กระบวนการ

   - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำวัตถุจากการสังเกต

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ

ทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) ด้านคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

   - การมีวินัย

   - ใฝ่เรียนรู้

   - มุ่งมั่นในการทำงาน

สังเกตด้านคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

แบบประเมินคุณลักษณะ

เจตคติ ค่านิยม

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 5 ท้องฟ้าและดาวรอบตัว
ชั่วโมง ท้องฟ้าและดาวรอบตัว
เรื่อง ชนิดของวัสดุ (1) (rerun) 23 ก.พ. 66 (มีใบงาน บัตรคำ)