สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วยดาวเคราะห์แปดดวงและดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์แต่ละดวงมีลักษณะและคาบการโคจรที่แตกต่างกัน 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 3.1 ป.4/3  สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบ  การโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลอง                      

จุดประสงค์

1 เปรียบเทียบ และอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่ององค์ประกอบและลักษณะของระบบสุริยะด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการใช้จำนวนด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 6 ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ (Re-run)
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 ระบบสุริยะของเรา (Re-run)
เรื่อง ระบบสุริยะ (2) (Re-run) 17 มี.ค. 66 (มีใบงาน)