สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน  ต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากัน  แล้วจึงนำตัวเศษมาบวกกัน โดยตัวส่วนคงเดิม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป. 4/3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 3.13

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน (Re-run)
ชั่วโมง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน (Re-run)
เรื่อง การบวกเศษส่วน (Re-run) 9 มี.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)