สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ค 1.1 ป. 4/3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

จุดประสงค์การเรียนรู้   

 เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 3.10

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน (Re-run)
ชั่วโมง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน (Re-run)
เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน (Re-run) 3 มี.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)