สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนแผนภูมิแท่งเป็นรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่ใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงจำนวนของแต่ละรายการซึ่งแผนภูมิแท่งประกอบด้วย ชื่อแผนภูมิ และตัวแผนภูมิ

ชื่อแผนภูมิ เป็นส่วนที่แสดงให้ทราบว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด เวลาใด

ตัวแผนภูมิ ประกอบด้วย เส้นแสดงจำนวน เส้นแสดงรายการ และรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนของแต่ละรายการ ซึ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปต้องมีความกว้างเท่ากัน เริ่มต้นจากระดับเดียวกันที่ 0 และระยะห่างระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปควรเท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 3.1 ป. 4/1 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1 เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนแผนภูมิแท่ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 7.6

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็น
ชั่วโมง สถิติและความน่าจะเป็น
เรื่อง การเขียนแผนภูมิแท่ง 2 มี.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)