สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1) การอ่านแผนภูมิแท่ง ให้พิจารณาจากส่วนปลายสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของแต่ละรายการเทียบกับเส้นแสดงจำนวน

2) การแก้ปัญหาให้อ่านทำความเข้าใจ วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 3.1 ป. 4/1 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ข้อมูลแผนภูมิแท่งในการแก้ปัญหา

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 7.5

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็น
ชั่วโมง สถิติและความน่าจะเป็น
เรื่อง การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 1 มี.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)