สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1) แผนภูมิที่ใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงข้อมูล เรียกว่า “แผนภูมิแท่ง” ซึ่งแผนภูมิแท่งประกอบด้วย “ชื่อแผนภูมิและตัวแผนภูมิ” ตัวแผนภูมิ ประกอบด้วย เส้นแสดงจำนวน เส้นแสดงรายการ และรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนของแต่ละรายการ ซึ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปต้องมีความกว้างเท่ากัน เริ่มต้นจากระดับเดียวกันที่ 0 และระยะระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปควรเท่ากัน

2) การอ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่งที่นำเสนอในแนวตั้งหรือแนวนอน มีวิธีการอ่านเช่นเดียวกัน โดยพิจารณาจากส่วนปลายสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของแต่ละรายการเทียบกับเส้นแสดงจำนวน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 3.1 ป. 4/1 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1 เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านแผนภูมิแท่ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 7.4

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็น
ชั่วโมง สถิติและความน่าจะเป็น
เรื่อง การอ่านแผนภูมิแท่ง 28 ก.พ. 66 (มีแบบฝึกหัด)