สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ตารางทางเดียวและตารางสองทางเป็นการนำเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่ง ตารางทางเดียวมีการจำแนกข้อมูล 1 ลักษณะ ส่วนตารางสองทางมีการจำแนกข้อมูล 2 ลักษณะ

2. ตารางสองทาง (two-way table) เป็นตารางที่จำแนกข้อมูลเป็น 2 ลักษณะ การอ่านตารางสองทางให้อ่านข้อมูลในแนวตั้งและแนวนอนที่สัมพันธ์กัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 3.1 ป. 4/1 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1 เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านตารางสองทาง

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 7.2

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็น
ชั่วโมง สถิติและความน่าจะเป็น
เรื่อง การใช้ข้อมูลตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 24 ก.พ. 66 (มีแบบฝึกหัด)