สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเก็บรวบรวมข้อมูลมีได้หลายวิธี เช่น การสำรวจ การทดลอง การสอบถาม การสังเกต เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วจึงนำข้อมูลมาจำแนก แล้วจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 3.1 ป. 4/1 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง ตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านข้อมูลและจำแนกข้อมูล

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 7.1

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็น
ชั่วโมง สถิติและความน่าจะเป็น
เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล 22 ก.พ. 66 (มีแบบฝึกหัด)