สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แบบรูปของจำนวนเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง

- แบบรูปที่มีความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นโดยการคูณเรียกว่าแบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการคูณ

- แบบรูปที่มีความสัมพันธ์ลดลงโดยการหารเรียกว่าแบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้

จุดประสงค์การเรียนรู้        

1 เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ของจำนวนและบอกจำนวนในแบบรูปของจำนวนนับที่เกิดจากการคูณและการหาร

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 6.3

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 6 สมการและแบบรูป
ชั่วโมง สมการและแบบรูป
เรื่อง การหาจำนวนในแบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการคูณและการหาร 17 ก.พ. 66 (มีแบบฝึกหัด)