สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมอาจทำได้โดยแบ่งรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก แล้วใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากไปใช้หาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมบางรูป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 2.1 ป. 4/3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1 เพื่อให้นักเรียนสามารถหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 5.22

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ 8 ก.พ. 66 (มีแบบฝึกหัด)