สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส =  ความยาวด้าน × ความยาวด้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 2.1 ป. 4/3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้สูตร

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 5.21

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้สูตร 7 ก.พ. 66 (มีแบบฝึกหัด)