สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = ความกว้าง × ความยาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 2.1 ป. 4/3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้สูตร

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 5.20

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้สูตร 3 ก.พ. 66 (มีแบบฝึกหัด)