สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาพื้นที่โดยใช้การนับตารางของรูปที่ไม่เต็มตารางหน่วยอาจทำได้โดยนำพื้นที่ส่วนที่ไม่เต็มตารางหน่วยมารวมกันให้ได้ทีละ 1 ตารางหน่วยแล้วนำมารวมกับพื้นที่เต็มตารางหน่วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 2.1 ป. 4/3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1 เพื่อให้นักเรียนสามารถหาพื้นที่โดยใช้การนับตารางของรูปที่ไม่เต็มตารางหน่วย

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 5.18

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การหาพื้นที่โดยใช้การนับตารางของรูปที่ไม่เต็มตารางหน่วย 1 ก.พ. 66 (มีแบบฝึกหัด)