สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. พื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร หมายถึง พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 1 เซนติเมตร

2. พื้นที่ 1 ตารางเมตร หมายถึง พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 1 เมตร   

3. พื้นที่ 1 ตารางวา หมายถึง พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 1 วา

4. พื้นที่ของรูปเรขาคณิต อาจหาได้จากการนับจำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 ตารางเซนติเมตร   1 ตารางเมตร หรือ 1 ตารางวา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 2.1 ป. 4/3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1 เพื่อให้นักเรียนสามารถหาพื้นที่รูปเรขาคณิตโดยการนับเป็นตารางเซนติเมตร ตารางเมตร ตารางวา

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 5.17

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตเป็นตารางเซนติเมตร ตารางเมตร ตารางวา 31 ม.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)