สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมอาจแบ่งหรือต่อรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพื่อช่วยให้คิดได้ง่ายขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 2.1 ป. 4/3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1 เพื่อให้นักเรียนสามารถหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 5.15

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถแบ่งหรือต่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 26 ม.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)