สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ ส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมจุดหนึ่งไปยังจุดยอดมุมอีกจุดหนึ่ง ซึ่งส่วนของเส้นตรงนั้นไม่ใช่ด้านของรูปสี่เหลี่ยม เรียกว่าเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.4/2 สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของด้าน

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 5.11

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม 19 ม.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)