สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างมุมกลับสามารถสร้างได้ 2 แบบ

- วิธีการสร้างแบบที่ 1 นำขนาดของมุมกลับลบด้วยขนาดของมุมตรง สร้างมุมตรงก่อนแล้วจึงสร้างมุมที่เหลือ

- วิธีการสร้างแบบที่ 2 นำขนาดของมุม 360 องศา ลบด้วยขนาดของมุมกลับ แล้วสร้างมุมตามขนาดของมุมนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 2.1 ป. 4/2 วัดและสร้างมุม โดยใช้ไม้โปรแทรกเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างมุมกลับโดยใช้โพรแทรกเตอร์ให้มีขนาดต่าง ๆ ตามที่กำหนด

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 5.9

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การสร้างมุมกลับให้มีขนาดตามที่กำหนดโดยใช้โพรแทรกเตอร์ 17 ม.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)