สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างมุมให้มีขนาดตามที่กำหนด ต้องพิจารณาลักษณะของมุมนั้นๆ ลากแขนของมุม วางโพรแทรกเตอร์ทาบบนแขนของมุม ให้จุดกึ่งกลางโพรแทรกเตอร์อยู่ที่จุดยอดมุมที่จุด  0  (ศูนย์) บนโพรแทรกเตอร์ทางด้านที่ทับแขนของมุม นับจำนวนองศาตามที่กำหนดเขียนจุดกำกับไว้ตรงกับเส้นที่ชี้ตัวเลข เขียนส่วนของเส้นตรงจากจุดยอดมุมไปยังจุดที่เขียนกำกับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 2.1 ป. 4/2 วัดและสร้างมุม โดยใช้ไม้โปรแทรกเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้        

เพื่อให้นักเรียนสามารถวัดขนาดของมุมกลับได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 5.8

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การสร้างมุมให้มีขนาดตามที่กำหนด โดยใช้โพรแทรกเตอร์ 13 ม.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)