สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวัดขนาดของมุมกลับอาจทำได้โดยวัดขนาดของมุมที่เหลือแล้วนำไปลบออกจาก 360◦

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 2.1 ป. 4/2 วัดและสร้างมุม โดยใช้ไม้โปรแทรกเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้        

เพื่อให้นักเรียนสามารถวัดขนาดของมุมกลับได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 5.7

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การวัดขนาดของมุมกลับ 12 ม.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)