สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1) หน่วยการวัดขนาดของมุมเรียกว่า องศา (ใช้สัญลักษณ์ ◦)

2) โพรแทรกเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับวัดขนาดของมุม

3) การวัดขนาดของมุมให้จุดกึ่งกลางของโพรแทรกเตอร์ทับจุดยอดมุมของมุมที่ต้องการวัด ให้แนวศูนย์องศาของโพรแทรกเตอร์ทาบไปบนแขนหนึ่งของมุม

อ่านขนาดของมุม โดยนับจาก 0 องศาที่ตรงกับแขนของมุมอีกแขนหนึ่งไปจนถึงรอยขีดบอกองศาที่ตรงกับแขนของมุมอีกแขนหนึ่ง รอยขีดนั้นจะบอกขนาดของมุมที่ต้องการวัด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 2.1 ป. 4/2 วัดและสร้างมุม โดยใช้ไม้โปรแทรกเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถวัดขนาดของมุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน และมุมตรง

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 5.6

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การวัดขนาดของมุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน และมุมตรง 11 ม.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)