สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1) มุมแหลมมีขนาดเล็กกว่ามุมฉาก

2) มุมป้านมีขนาดใหญ่กว่าหนึ่งมุมฉากแต่เล็กกว่าสองมุมฉาก

3) มุมกลับมีขนาดใหญ่กว่าสองมุมฉากแต่เล็กกว่าสี่มุมฉาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 2.2 ป. 4/16 จำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกมุมแหลม มุมป้าน และมุมกลับโดยใช้สิ่งของที่มีลักษณะเป็นมุมฉากช่วยในการให้เหตุผล

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 5.5

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง มุมแหลม มุมป้าน และมุมกลับ 10 ม.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)