สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1) มุมฉาก เป็นมุมที่มีขนาดหนึ่งมุมฉาก 

2) มุมตรง เป็นมุมที่มีขนาดสองมุมฉาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 2.2 ป. 4/16 จำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอก มุมฉาก มุมตรงโดยใช้สิ่งของที่มีลักษณะเป็นมุมฉากช่วยในการให้เหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 5.4

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง มุมฉาก และมุมตรง 6 ม.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)