สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ค่าประจำหลักของหลักที่อยู่ทางซ้ายเป็นสิบเท่าของค่าประจำหลักของหลักที่อยู่ถัดไปทางขวา

2. เลขโดดในหลักต่าง ๆ มีค่าตามค่าประจำหลัก เช่น 5 ในหลักล้าน มีค่าห้าล้าน 5 อยู่ในหลักสิบล้าน มีค่า ห้าสิบล้าน

3. การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับใด ๆ ในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวก ค่าของเลขโดดในหลักต่าง ๆ ของจำนวนนับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.4/1 อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกค่าประจำหลัก และค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.3

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง มุม ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่่อมุมและการใช้สัญลักษณ์แทนมุม 5 ม.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)