สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จำนวนนับที่เขียนแสดงด้วยตัวเลขมากกว่าเจ็ดหลักเลขโดดทางซ้ายของหลักล้านเรียงลำดับจากขวาไปซ้ายอยู่ในหลักสิบล้าน หลักร้อยล้าน หลักพันล้าน ...

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.4/1 อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนที่มากกว่า 10,000,000

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.2

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง เส้นตรง รังสี และส่วนของเส้นตรง 4 ม.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)