สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหา  วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการตามแผนและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป. 4/3 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก  โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 4.13

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (1 ขั้นตอน) (2) 23 ธ.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)