สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การบวก ลบระคนของทศนิยม  ไม่เกิน 3 ตำแหน่ง

          -  ถ้ามีวงเล็บให้คำนวณในวงเล็บก่อน

          -  ถ้าไม่มีวงเล็บให้คำนวณจากซ้ายไปขวา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป. 4/3 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลัพธ์ของการบวก การลบระคนของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 4.11

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การบวก ลบระคนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 21 ธ.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)