สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การลบทศนิยมที่มีการกระจายใช้หลักการเดียวกันกับการลบจำนวนนับ  โดยนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันในหลักใด  ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้กระจายตัวตั้งในหลักถัดไปทางซ้ายมารวมกับตัวตั้งในหลักนั้นก่อน แล้วจึงหาผลลบ

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป. 4/3 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ที่มีการกระจาย 

         

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 4.10

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การลบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ที่มีการกระจาย 20 ธ.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)