สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวกทศนิยมใช้หลักการเดียวกับการบวกจำนวนนับ  โดยนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันและควรบวกจำนวนในหลักขวาสุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป. 4/3 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกของทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง  ไม่มีการทด

         

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 4.6

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การบวกทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง ที่ไม่มีการทด 13 ธ.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)