สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ทศนิยมสองจำนวน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากันอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว

2. เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบ

“ < ”  แทนคำว่า น้อยกว่า

“ > ”  แทนคำว่า มากกว่า

3. เรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง อาจเรียงจากน้อยไปมาก หรือ เรียงจากมากไปน้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป. 4/3 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1 เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง  และใช้เครื่องหมาย  <  หรือ >  แสดงการเปรียบเทียบ

2 เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ได้อย่างน้อย 3 – 5  จำนวน โดยอาจเรียงจากน้อยไปมากหรือเรียงจากมากไปน้อย

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 4.5

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยมและการเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 9 ธ.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)