สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เลขโดดหลังจุดทศนิยมในตำแหน่งที่ 1  อยู่ในหลักส่วนสิบ  มีค่าประจำหลักเป็น 1/10 หรือ  0.1

2. เลขโดดหลังจุดทศนิยมในตำแหน่งที่ 2  อยู่ในหลักส่วนร้อย มีค่าประจำหลักเป็น 1/100 หรือ  0.01

3. เลขโดดหลังจุดทศนิยมในตำแหน่งที่ 3  อยู่ในหลักส่วนพันมีค่าประจำหลักเป็น 1/1000 หรือ  0.001

4.  การเขียนทศนิยมใดๆ ในรูปกระจายเป็นการเขียนรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่าง ๆ ของทศนิยมนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป. 4/3 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1 เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกค่าประจำหลักและค่าของ  เลขโดดตามค่าประจำหลัก

2 เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งในรูปกระจาย

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 4.4

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง หลัก ค่าประจำหลัก และการเขียนในรูปกระจาย 8 ธ.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)