สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การอ่านตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ถ้าตัวเลขหน้าจุดทศนิยมไม่เป็นศูนย์ให้อ่านแบบจำนวนนับ ตัวเลขหลังจุดทศนิยมอ่านแบบเรียงตัว เช่น  15.207  อ่านว่า สิบห้าจุดสองศูนย์เจ็ด

2. เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 1000 เขียนในรูปทศนิยม 3 ตำแหน่งได้  เช่น

2/1000 เขียนทศนิยมได้ 0.002

469/1000 เขียนทศนิยมได้ 0.469

4025/1000 เขียนทศนิยมได้ 4.025

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป. 4/3 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1 พื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนทศนิยม 3 ตำแหน่ง

2 เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงส่วนที่ระบายสีหรือส่วนที่แรเงาของรูปที่แบ่งเป็น 1000 ส่วนเท่ากัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 4.3

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ 7 ธ.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)