สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          1)  ทศนิยม  2  ตำแหน่ง  เป็นสัญลักษณ์ใช้เขียนแสดงจำนวน  เช่น 2.14   0.35

          2)  เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้  เช่น

                 35/100 เขียนในรูปทศนิยมเป็น 0.35 

                 212/100 เขียนในรูปทศนิยมเป็น 2.12

           3)  การอ่านทศนิยม 2 ตำแหน่ง ถ้าตัวเลขหน้าจุดทศนิยมไม่เป็นศูนย์ให้อ่านแบบจำนวนนับ  ตัวเลขหลังจุดทศนิยมให้อ่านแบบเรียงตัว  เช่น 

                0.35     อ่านว่า   ศูนย์จุดสามห้า      

                2.12     อ่านว่า   สองจุดหนึ่งสอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป. 4/3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแสดงส่วนที่ระบายสีหรือส่วนที่แรเงาของรูปที่แบ่งเป็น 100 ส่วนเท่ากัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 4.2

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง เขียนและอ่านทศนิยม 2 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ 6 ธ.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)