สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ทศนิยมเป็นสัญลักษณ์ใช้เขียนแสดงจำนวน  เช่น  0.1, 0.2

2. เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้  เช่น

1/10 เขียนในรูปทศนิยมได้เป็น 0.1

3/10 เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็น 0.3

3. การอ่านตัวเลขที่มีจุดทศนิยม      ถ้าตัวเลขหน้าจุดทศนิยมไม่เป็นศูนย์ ให้อ่านแบบจำนวนนับ เช่น

0.1  อ่านว่า  ศูนย์จุดหนึ่ง

9.6  อ่านว่า  เก้าจุดหก

24.3  อ่านว่า  ยี่สิบสี่จุดสาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป. 4/3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแสดงส่วนที่ระบายสีหรือส่วนที่แรเงาของรูปที่แบ่งเป็น 10 ส่วนเท่ากัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 4.1

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
ชั่วโมง ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่อง เขียนและอ่านทศนิยม 1 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ 2 ธ.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)