สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจากการอ่านทำความเข้าใจปัญหา  วางแผนแก้ปัญหา  แสดงวิธีหาคำตอบและตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป. 4/3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนแสดงวิธีทำการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกหรือการลบจำนวนคละ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 3.19

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนคละ 1 ธ.ค. 65 (มีแบบฝึกหัด)