สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน  ต้องทำเศษส่วนมีตัวส่วนเท่ากันแล้วจึงนำตัวเศษมาลบกัน โดยตัวส่วนคงเดิม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป. 4/3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 3.14

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง การลบเศษส่วน 23 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด)