สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน  อาจใช้วิธีทำเศษส่วนทุกจำนวนให้มีตัวส่วนเท่ากันแล้วเรียงลำดับโดยพิจารณาจากตัวเศษ

2. การเรียงลำดับจำนวนคละ

-  ถ้าจำนวนนับของจำนวนคละ ไม่เท่ากัน ให้เรียงลำดับโดยพิจารณาจากจำนวนนับ

-  ถ้าจำนวนนับของจำนวนคละเท่ากัน ให้พิจารณาเศษส่วน  เมื่อเศษส่วนมีตัวส่วนไม่เท่ากัน  อาจใช้วิธีทำเศษส่วนทุกจำนวนให้มีตัวส่วนเท่ากัน จึงเรียงลำดับโดยพิจารณาจากตัวเศษ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป. 4/3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1 เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียงลำดับเศษส่วน

2 เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 3.12

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง การเรียงลำดับเศษส่วน 18 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด)