สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนด อาจทำได้โดย นำจำนวนนับจำนวนเดียวกันหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน ซึ่งจำนวนนับนั้นต้องหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป. 4/3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

จุดประสงค์การเรียนรู้   

เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ โดยการหารได้

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 3.8

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง เศษส่วนที่เท่ากันโดยการหาร 11 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด)