สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินทำได้โดยนำตัวส่วนคูณกับจำนวนนับแล้วบวกกับตัวเศษ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นตัวเศษของเศษเกิน  โดยมีตัวส่วนคงเดิม

2. การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละทำได้โดยนำตัวส่วนไปหารตัวเศษ ผลหารที่ได้เป็นจำนวนนับ เศษที่ได้เป็นตัวเศษ  โดยมีตัวส่วนคงเดิม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป. 4/3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1 เพื่อให้นักเรียนสามารถ เขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน

2 เพื่อให้นักเรียนสามารถ เขียนจำนวนคละในรูปจำนวนคละ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 3.6

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน / การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ 9 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด)