สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เศษส่วนเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงจำนวน สัญลักษณ์ที่เขียนแสดงเศษส่วนประกอบด้วย ตัวเศษ แสดงจำนวนส่วนที่กล่าวถึง  ซึ่งจะเขียนไว้ด้านบน ตัวส่วน  แสดงจำนวนส่วนทั้งหมดที่เท่า ๆ กัน  ซึ่งจะเขียนไว้ด้านล่างและมีเส้นคั่นระหว่างตัวเศษกับตัวส่วน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป. 4/3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1 เพื่อให้นักเรียนสามารถระบายสีหรือแรเงาแสดงเศษส่วนที่กำหนดให้ได้

2 เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีหรือแรเงาและอ่านเศษนั้น

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 3.1

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง ความหมาย การอ่านและการเขียนเศษส่วน 1 พ.ย. 65 (มีแบบฝึกหัด)